ไวยากรณ์

ฝึกเขียนภาษาที่ถูกต้อง

จุดเริ่มต้นของการเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง คือต้อง “อ่านคำ” ได้เองเพื่อต่อยอดไป เรื่องสนทนา หรือการเขียนต่อไป

ระดับไวยากรณ์ 1

ระดับไวยากรณ์ 2

ระดับไวยากรณ์ 3

ระดับการเขียนไวยากรณ์ 1

What You’ll Find in this book
01: What is Grammar? 02: The Capital
03: Nouns 04: Pronouns
05: Adjective 06: Determiners
07: Verbs and Tenses 08: Subject-Verb
09: Adverbs 10: Prepositions
11: Conjunctions 12: Interjections
13: Sebtebces 14: Punctuation

ระดับการเขียนไวยากรณ์ 2

What You’ll Find in this book
01: Nouns
02: Pronouns
03: Adjectives
04: Determiners
05: Verbs and Tenses

ระดับการเขียนไวยากรณ์ 3

What You’ll Find in this book
06: Auxiliary Verbs
07: Adverbs and Adverb Phrases
08: Prepositions and Prepositional Phrases
09: Conjunctions
10: Sentences
11: Direct and Indirect Speech
12: Punctuation

ตัวอย่างการเรียนการสอน