ไวยากรณ์

ฝึกใช้ภาษาที่ถูกต้อง

จุดเริ่มต้นของการเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง คือต้อง “อ่านคำ” ได้เองเพื่อต่อยอดไป เรื่องสนทนา หรือการเขียนต่อไป

ระดับไวยากรณ์ 1

ระดับไวยากรณ์ 2

ระดับไวยากรณ์ 3

ระดับไวยากรณ์ 4

ระดับไวยากรณ์ 5

ระดับไวยากรณ์ 1

What You’ll Find in this book
01: What is Grammar?
02: The Capital
03: Nouns
04: Pronouns

ระดับไวยากรณ์ 2

What You’ll Find in this book
01: What is Grammar?
02: The Capital
03: Nouns
04: Pronouns

ระดับไวยากรณ์ 3

What You’ll Find in this book
01: What is Grammar?
02: The Capital
03: Nouns
04: Pronouns

ระดับไวยากรณ์ 4

What You’ll Find in this book
01: What is Grammar?
02: The Capital
03: Nouns
04: Pronouns

ระดับไวยากรณ์ 5

What You’ll Find in this book
01: What is Grammar?
02: The Capital
03: Nouns
04: Pronouns

ตัวอย่างการเรียนการสอน